รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS ปี งปม.2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS 

1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-102565

2. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-112565

3. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-122565

4. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2566 คลิก>> Rep-GFMIS-012566

5. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 คลิก>> Rep-GFMIS-022566

6. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2566 คลิก>> Rep-GFMIS-032566

7. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2566 คลิก>>

8. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2566 คลิก>>

9. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2566 คลิก>>

10. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2566 คลิก>>

11. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2566 คลิก>>

12. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2566 คลิก>>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 คลิก>> สรุป