ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

นายบุญเพชร วันนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นายสมชัย นิยันตัง รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

**************************************************************************************************************************

กลุ่มอำนวยการ

พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ

**************************************************************************************************************************

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

**************************************************************************************************************************

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางลักษมี ลุประสงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**************************************************************************************************************************

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวจารึก สวนมาลัย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

**************************************************************************************************************************

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

**************************************************************************************************************************

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพิมพ์ชนก ศิริอ่อน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

**************************************************************************************************************************

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

**************************************************************************************************************************

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวประไพรวรรณ ธีระพงษ์วัฒนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

**************************************************************************************************************************

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุนันท์ ขลุยนาค ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

**************************************************************************************************************************

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายคมน์ รัศมีโรจน์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี