คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นางกฤติยา โพธิ์เสนา

ประธานกรรมการ

2

นางสาวลักขณา เพ็งลักษณ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

3

นายภาคินัย สุนทรวิภาค

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

4

นางสาวชูศรี สัตยานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นางศกุนตลา สุขสมัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชญาพิมพ์ อุสาโห

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8

นายกัมปนาท วัชรธนาคม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ