กลุ่มโรงเรียน

การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน กลุ่มบางบ่อ 1
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน กลุ่มบางบ่อ 2
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน กลุ่มบางเสาธง

=====================================================================================================================================

  1. คำสั่งแต่งตั้ง วิชาการกลุ่มบางพลี 2
  2. คำสั่งแต่งตั้ง วิชาการกลุ่มบางบ่อ 1
  3. คำสั่งแต่งตั้ง วิชาการกลุ่มบางบ่อ 2
  4. คำสั่งแต่งตั้ง วิชาการกลุ่มบางเสาธง