QR Code EIT 67

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้โครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทั้งนี้เพื่อวัดการรับรู้การดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องสามารถตอบแบบวัดได้จากลิงค์หรือ Qr Code ข้างล่างนี้
แบบวัดการรับรู้จากภายนอกองค์กร EIT (2)
ขอบคุณครับ