ข้อมูลพื้นฐาน Warroom

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ศูนย์บัญชาการ (Warroom)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

กลุ่มอำนวยการ (11 งาน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
งานสารบรรณ การจัดการศึกษาในระบบ
งานรับ-ส่งหนังสือราชการ เด็กในเขตบริการ
งานการจัดทำหนังสือราชการ เด็กเข้าเรียนชั้นปฐมวัย
งานการยืมหนังสือราชการ เด็กเข้าเรียนชั้น ป.1
งานการทำลายหนังสือราชการ เด็กเข้าเรียนชั้น ม.1
งานช่วยอำนวยการ เด็กจบชั้น ป.6 เรียนต่อ ม.1
งานรับส่งงานในหน้าที่ เด็กจบชั้น ม.3 เรียนต่อ ม.4
งานมอบหมายหน้าที่การงาน การจัดการศึกษานอกระบบ
งานเลขานุการผอ.เขต นอกระบบ
งานประชุมภายในสำนักงาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
งานอาคารสถานที่ฯ อัธยาศัย
งานปรับปรุงและพัฒนาฯ การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ฯลฯ
งานบริการอาคารสถานที่ ประสานส่งเสริม อปท.
งานรักษาความปลอดภัย ประสานส่งเสริมกรรมการสถานศึกษา
งานยานพาหนะ ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้พิการ
งานควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรฯ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส
งานจัดระบบบริหาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ
งานควบคุมภายใน ส่งเสริมงานแนะแนว
งานพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
งานคำรับรองปฏิบัติราชการ งานป้องกันไข้เลือดออก
งานประชาสัมพันธ์ งานไข้หวัดนก
งานการสร้างเครือข่าย งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์จากภายนอก/ใน โครงการ อย.น้อยในโรงเรียน
งานเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร งานทันตสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website
ประชาสัมพันธ์ผ่าน e-filing
งานประสานระหว่างหน่วยงาน
งานประสานระหว่างหน่วยงาน
งานประสานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการฯ
งานสรรหาคณะกรรมการเขตฯ
งานเลือกตั้งและสรรหา อ.ก.ค.ศ.
งานเลือกตั้ง ก.ค.ศ.
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในสำนักงาน
งานอื่นๆ
งานจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงาน
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อ ช.พ.ค., ช.พ.ส. (สกสค.)
กองทุนการศึกษา สพป.สป.2
งานสวัสดิการอื่นๆ
งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ
งานสนับสนุนอื่นๆ