มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากคุรุสภาให้เปิดรับนักศึกษาได้จำนวน ๑๘๐ คน โดยที่ผู้เข้าศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครุจากคุรุสภาซึ่งมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลการรับสมัครต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก