รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS ปี งปม.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS 

1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2563 คลิก>> Rep-GFMIS-102563

2. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิก>> Rep-GFMIS-112563

3. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2563 คลิก>> Rep-GFMIS-122563

4. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-012564

5. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-022564

6. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-032564

7. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-042564

8. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-052654

9. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-062564

10. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-072564

11. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-082564

12. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-092564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 คลิก>> Budget Report 2564-page37