กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 )

 

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ผ่านระบบ ZOOM Meeting
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนงชนก เรืองมั่น รองผอ.รร.วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) นางอารีย์ ด่านขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ รร.วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เข้าร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ในโครงการพัฒนาคุณภาพห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
การประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน พร้อมเน้นย้ำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข — จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” มาตรการรักษาความปลอดภัย ความครบถ้วนของอาหารกลางวัน Quick Win ของ สพฐ. และแสดงความห่วงใยถึง ‘เด็กหญิงไข่ตะเซนท่อ’ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สัญชาติเมียนมา ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถ ๑๘ ล้อทับแขนซ้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมเน้นย้ำนโยบายเรียนดี มีความสุข “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ความครบถ้วนของอาหารกลางวัน Quick Win ของ สพฐ. และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) นายฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จัดพิธีถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจสภาพอาคารเรียน ๐๑๗ ที่ขอรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวจิราพร เกษสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายศิโรจน์ เล็กเส็ง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ลงตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก่อนการรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน นายนายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ลงตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ณ โรงเรียนคลองบางกระบือ
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และนางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนคลองบางกระบือ เพื่อตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน จึงเห็นควรดำเนินการทำเรื่องรื้อถอนตามระเบียบต่อไป นางสาวนาถลดา มนต์ทอง ผอ.โรงเรียนคลองบางกระบือ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นางสาวกุลญา ฉาวเกียรติคุณ ผอ.โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ และคณะครู ในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ลงตรวจเยี่ยมพบปะนักเรียน และติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ ลงตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ พร้อมเยี่ยมชมโรงอาหาร ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร และซักถามการดำเนินการของโครงการอาหารกลางวันนักเรียน พบว่าโรงเรียนได้จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเอง โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดเมนูอาหารในแต่ละวัน เพื่อให้ปริมาณนักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ และคณะครู ให้การต้อนรับ
เข้ารับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ และนางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” (OBEC Morning News) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป
การประชุมกำหนดแนวทางโครงการมหกรรมกีฬา “สานสัมพันธ์ ๓ บางเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๗
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางโครงการมหกรรมกีฬา “สานสัมพันธ์ ๓ บางเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ บางเกมส์ นี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีสุขภาพแข็งแรงและตื่นตัวให้ความสนใจในการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกฎกติกา อยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุขและสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียน
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้…
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๓ ราย
อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๙ ราย
อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ไปต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๖๓ ราย
อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีพิเศษ) ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ราย
อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ สาขาวิชาเอก จำนวน ๕ อัตรา
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ อัตรา
ลงตรวจสภาพอาคารบ้านพักครู โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงตรวจสอบสภาพอาคารบ้านพักครูจำนวน ๓ หลัง ณ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ผนังผุพัง เสาผุกร่อน บันไดทรุดเอียง ไม่เหมาะกับการที่จะพักอาศัย ซึ่งเกรงว่าจะเกิดอันตราย เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย จึงเห็นควรดำเนินการรื้อถอนให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ นายธีรพัชญ์ ศรีนาเครือธนัต ผอ.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับ
นิทรรศการงานวิชาการ “บางเสาธงนิทรรศน์” ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานวิชาการ บางเสาธงนิทรรศน์ ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “เรียนดี มีความสุข สนุกกับ ๔ ดี ๔ ใหม่ จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) นางนิภาพร ม่วงกูล ผอ.โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนกลุ่มบางเสาธง นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผอ.โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกลุ่มบางเสาธง ให้การต้อนรับ
ภาพ: ประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนกลุ่มบางเสาธง
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนภัสกร หนูบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานวางพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ