กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 )

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
กิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกลางวันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกลางวันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ร่วมติดตามประเมินเสริมพลัง “ถนนปลอดภัย ๕ ด้าน” ครั้งที่ ๓
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมติดตามประเมินเสริมพลัง “ถนนปลอดภัย ๕ ด้าน” ครั้งที่ ๓ เพื่อนำไปสู่การจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำส่งข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวพรพิมล ธนะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมข้าราชการและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมนำส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้ดำเนินการสอบไปเมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการตรวจและประกาศผลต่อไป
กิจกรรม Big Cleaning Day ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส และ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการขายทอดตลาดอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ อาคารเรียนแบบ ๐๑๗ / อาคารเรียนแบบ ๐๕๗ ของโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส และ อาคารเรียนแบบ ๐๐๓ ของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) โดยมีนางรัญภา พรบัญชาตระกูล ผอ.โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส และ นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์ ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ร่วมเป็นกรรมการในการขายทอดตลาดอาคารเรียน
ตรวจติดตามและรายงานการก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๖ ห้อง ชั้นบน ๖ ห้อง) ณ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และนางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนคลองบางน้ำจืด เพื่อตรวจติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๖ ห้อง ชั้นบน ๖ ห้อง) พบว่าการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๒ ส่งเบิกจ่ายในงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว การก่อสร้างดำเนินการไปด้วยความราบรื่น อยู่ระหว่างขั้นงวดงานที่ ๒ ซึ่งเห็นควรนำคนงานเข้าทำงานให้มากขึ้นเพื่อจะได้ทันตามสัญญา นางณัชชา ยอดยศ ผอ.โรงเรียนคลองบางน้ำจืด และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ตรวจสภาพอาคารเรียนและโรงอาหารที่มีสภาพทรุดโทรม และวัดพื้นที่สร้างห้องน้ำห้องส้วม
ณ โรงเรียนปากคลองมอญ
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และนางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนปากคลองมอญ เพื่อตรวจสภาพอาคารเรียนที่ผุพังทรุดโทรมอย่างมาก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ มีอายุ ๕๔ ปี ผนังผุพัง เสาผุกร่อน จึงเห็นควรดำเนินการทำเรื่องรื้อถอนตามระเบียบต่อไป และพบว่าโรงอาหารมีสภาพทรุดและผนังผุ พื้นทรุดเนื่องจากน้ำท่วมในฤดูฝน ดังนั้นเห็นควรดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอนต่อไป การวัดพื้นที่สร้างห้องน้ำห้องส้วม ปรากฎว่ามีพื้นที่เพียงพอ นายวิศนุย์ คุณมั่น ผอ.โรงเรียนปากคลองมอญ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เข้าประชุมคณะกรรมการโครงการ “ผ้าไทยใส่สนุก” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการ “ผ้าไทยใส่สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “ผ้าไทยใส่สนุก” ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมเทิดพระเกียรติ ในกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด สวมใส่เสื้อผ้าและสัญลักษณ์สีม่วง ร่วมกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งและเป็นที่เทิดทูนของพวกเราทุกคน
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบางพลีใหญ่ใน นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบางพลีใหญ่กลาง นางสาวขวัญศิริ กันแตง ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เข้ารับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” (OBEC Morning News) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป
ตรวจเยี่ยมติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล. / ๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงตรวจเยี่ยมติดตามการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล. / ๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและอุปสรรค การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าก่อสร้างดำเนินไปด้วยดีและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในงวดที่ ๔ นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ภาพ: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ๘๕ ปี มงคลนิทรรศ
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ๘๕ ปี มงคลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนเรียนรวมของโรงเรียน รวมถึงกระบวนการทักษะอาชีพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืนแก่นักเรียน และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่ชุมชน นายยุทธพล ทับลา ผอ.โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา” ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง (ศูนย์ HCEC นำร่อง) และบริษัท MAC Education ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำเนียง พีรานนท์ อาคาร ๕ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๗ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง โดยมี ดร.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประสานงานขับเคลื่อนโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและการสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียนสู่สมรรถนะผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดฯ จำนวน ๑๑๘ คน