กิจกรรม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (วันที่ 7- 11 กุมภาพันธ์ 67)

 

ประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ และ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
การประชุมนี้มีขึ้นเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน รวมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละปีงบประมาณ โดยต้องสอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามโครงการ กิจกรรม และแผนงานที่กำหนด
ร่วมการประชุมหารือสถานีแก้หนี้ ศธ. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ นายภานุ เลิศปัญญาชน นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือสถานีแก้หนี้ ศธ. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อรับทราบแนวนโยบายและนำไปขับเคลื่อนให้ครูทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีศักดิ์ศรี อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสังคมต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” (OBEC Morning News) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป
การประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง)
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. และนางสาวพรพิมล ธนะศรี ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินการชี้แจงการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ คณะบุคลากร สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คณะผู้บริหารและครูในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน พร้อมเน้นย้ำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข — จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” มาตรการรักษาความปลอดภัย ความครบถ้วนของอาหารกลางวัน และจุดเน้น/Quick Win ของ สพฐ. ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวปิยะดา ชนัศรุติพันธ์ ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ตรวจเยี่ยม โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์)
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน พร้อมเน้นย้ำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข — จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” มาตรการรักษาความปลอดภัย ความครบถ้วนของอาหารกลางวัน และจุดเน้น/Quick Win ของ สพฐ. ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์) ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นายฐาปกรณ์ เกิดมณี ผอ.โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ตรวจติดตามและรายงานงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ และวัดพื้นที่สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ เพื่อตรวจติดตามและรายงานงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนใหม่ สปช. ๑๐๕/๒๐ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ล่าง ๖ บน ๖) ปรากฎว่าก่อสร้างเรียบร้อยตรงตามราคางานและวันเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเบิกจ่ายครบถ้วนตามงวดงาน และลงวัดพื้นที่ในการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ปรากฎว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ และตรวจวัดพื้นที่ในการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนคลองบางกะสี
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนคลองบางกะสี เพื่อตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ อายุ ๕๔ ปี ที่ทรุดโทรมเนื่องจากก่อสร้างมานาน จึงเห็นควรปิดและใช้เชือกกั้นห้ามใช้อาคาร เนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายได้ พร้อมทั้งแนะนำให้ดำเนินการรื้อถอนตามระเบียบต่อไป และได้ตรวจวัดพื้นที่ในการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลปรากฎว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง นางสาวจุฑามาศ บรรจบ ผอ.โรงเรียนคลองบางกะสี และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ร่วมการประชุมหารือสถานีแก้หนี้ ศธ. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ นายภานุ เลิศปัญญาชน นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหารือสถานีแก้หนี้ ศธ. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อรับทราบแนวนโยบายและนำไปขับเคลื่อนให้ครูทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีศักดิ์ศรี อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสังคมต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
ตรวจติดตามและรายงานการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./ ๕๗-๘ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และนางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ เพื่อตรวจติดตามและรายงานการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./ ๕๗-๘ ก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ปรากฎว่าการก่อสร้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและมอบพื้นที่การก่อสร้างแล้ว ได้แนะนำให้ปรับพื้นแนวทางเดินที่ทรุดตัว และเคลียร์เศษวัสดุ ปูน และไม้แบบให้เรียบร้อย ส่วนการขอรับงบประมาณในงวดสุดท้าย สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณให้เรียบร้อยแล้ว นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โรงเรียนคลองบางน้ำจืด โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ และโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม
รวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ ผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดสลุด
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดสลุด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตรีตระกูล ผอ.โรงเรียนวัดสลุด นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย รองผอ.โรงเรียนวัดสลุด และคณะครูอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) นางสาวรุ่งเรือง พรโชคภคกุล รองผอ.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) และคณะครูอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ ผู้บริหารและบุคลากรจาก สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓