กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (วันที่ 29 – 31 มกราคม 2567)

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์
๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
ตรวจสอบเหตุอาคารเรียนฝ้าเพดานถล่ม ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส
๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสุคันธาวาส เพื่อตรวจสอบอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ที่เกิดฝ้าเพดานชำรุด เสียหายอย่างมาก จำนวน ๒ ห้อง และอีก ๒ ห้อง เริ่มมีการทรุดตัวและจะหลุดร่วง อาจเกิดอันตรายกับนักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการได้ ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนได้ปิดและระงับการใช้ห้องเรียนชั้นบนจำนวน ๔ ห้อง เพื่อความปลอดภัยในเบื้องตน้ไว้ก่อน และให้เตรียมการซ่อมแซมในโอกาสต่อไป นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์ ผอ.โรงเรียนวัดสุคันธาวาส และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ตรวจสอบอาคารเรียน/ห้องส้วม เพื่อประกอบการรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดนาคราช
๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนาคราช เพื่อตรวจสอบอาคารเรียน ห้องส้วม เพื่อประกอบการรื้อถอน การปรับปรุงซ่อมแซม ให้เกิดสภาพดีที่ใช้ได้และมีความปลอดภัย
สภาพอาคารเรียน ป.๑ ซ เห็นควรรื้อถอน เนื่องจากทรุดโทรมและอาจเป็นอันตราย เห็นควรย้ำนักเรียนออกจากพื้นที่ สำหรับห้องส้วมเห็นควรรื้อถอน เนื่องจากพื้นทรุด หลังคาผุพัง ส่วนอาคารแบบ ๐๑๗ เห็นควรปรับปรุงซ่อมแซม ให้มีสภาพแข็งแรงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความปลอดภัยในขั้นตอนต่อไป นางกฤชภอร มอญใต้ ผอ.โรงเรียนวัดนาคราช และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ลงพื้นที่ตรวจสร้างโรงอาหารขนาด ๒๖๐ ที่นั่ง และวัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง และวัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) นายนิวัตรชัย วรรณชาลี ผอ.โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) นางสาวนงชนก เรืองมั่น รองผอ.โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เปิดสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ​ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ณ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง โดยมีนายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผอ.โรงเรียนพรหมพิกุลทอง คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
ต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ เลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูกับคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครูจังหวัดสมุทรปราการ
๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมให้แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูกับคณะกรรมการสถานีแก้หนี้ครูจังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการในการปรับโครงสร้างหนี้ครูพร้อมพบปะผู้เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้าง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
วัดพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และตรวจสภาพอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี
๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี เพื่อวัดพื้นที่ในการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ซึ่งการวัดพื้นที่ครั้งนี้ พบว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง พร้อมทั้งได้ตรวจสภาพอาคารโรงอาหารที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายได้ จึงเห็นควรดำเนินการรื้อถอนต่อไป นางพันวลี ใจมั่น ผอ.โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี รองผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วัดพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ และวัดพื้นที่สำรับการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ณ โรงเรียนสุเหร่าบางปลา
๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนสุเหร่าบางปลา เพื่อวัดพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงขนาด ๑๒ ห้องเรียน และวัดพื้นที่สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ซึ่งการวัดพื้นที่ครั้งนี้ ปรากฎว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้าง นายวิชิต ยาก่ำ ผอ.โรงเรียนสุเหร่าบางปลา และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก