กิจกรรม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (วันที่ 15 – 21 มกราคม 2567)

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบโอวาทพร้อมบรรยายปฐมนิเทศในหัวข้อ “ครูดี สอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีสุข” และ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว ๑๙/๒๕๖๑) ตามลำดับ แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ตามประกาศ กศจ.สมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ (สาขาวิทยาศาสตร์) เพื่อเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นรับราชการต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) และโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในงาน “วันครู” ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการและหน้าที่สืบไป นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะวิศวกรจาก สพฐ. ที่ลงพื้นที่สำรวจสภาพอาคารเรียนเพื่อทำการรื้อถอน ณ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑๖ มกราคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกคณะวิศวกรจาก สพฐ. ที่ลงพื้นที่สำรวจสภาพอาคารเรียนเพื่อทำการรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางศศิชา คล้ายแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายณพกฤษ เอมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ พุทธิไสย ผู้ประสานงานอาวุโสภาค ๗ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ เพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ Project: The Promotion of STEM Modelling Schools In Smart Farming, Plastic Solution and Dengue Control ระหว่าง มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา กศจ.สมุทรปราการ ณ ห้องปฎิบัติการ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนคลองบางกะสี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนภัสกร หนูบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” (OBEC Morning News)
เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป
๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวประภาพร ภูมิขุนทด และ นางสาวจิราพร เกษสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๘ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนปากคลองมอญ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดบ้านบางพลี Bangpleeratbamrung Open House 2023 “บางพลีสดใส ใส่ใจเรียนรู้ สู่คุณภาพสังคม”
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางศุกรรญา ทรัพย์สิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร ฯ จัดการประชุมแอดมินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ เพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจในหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๒๑ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร