ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษที่พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งนักเรียนที่เข้าศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนในเรื่องปัจจัยพื้นฐานการศึกษา และการกีฬาจากรัฐบาล (เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี) โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ ศึกษารายละเอียดการการเข้าศึกษาต่อในภาพที่แนบมานี้