การขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกันและเป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่กำหนด