รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต