รูปแบบการพัฒนาข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาตามจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑