การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ระดับ 4 ดาว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ระดับ 4 ดาว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

….คลิก >>>  การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี