ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2

**************************************************************************************************************************

กลุ่มอำนวยการ

พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางทัศนีย์ เฉยสอาด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอารมณ์ คำยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายศุภวิชย์ … นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายปรีชา นาลาด ช่างไฟฟ้า ส4

นายประกอบ ทับนิล

นายอภิชาติ น้ำผึ้ง

นายธนบัตร วงศ์สุธี

นายภควัฒน์ มูลดี อัตราจ้าง

นางสาวชนัญชิดา เสียงสง่า อัตราจ้าง

 

**************************************************************************************************************************

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

**************************************************************************************************************************

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวพรพิมล ธนศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**************************************************************************************************************************

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

**************************************************************************************************************************

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

**************************************************************************************************************************

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพิมพ์ชนก ศิริอ่อน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

**************************************************************************************************************************

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

**************************************************************************************************************************

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวประไพรวรรณ ธีระพงษ์วัฒนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

**************************************************************************************************************************

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุนันท์ ขลุยนาค ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

**************************************************************************************************************************

กลุ่มกฎหมายและคดี

++ว่าง++  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี