ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

**************************************************************************************************************************

กลุ่มอำนวยการ

พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางทัศนีย์ เฉยสอาด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายศุภวิชญ์ สุขสถิตย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวกชกร แก้วสกุล พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นายปรีชา นาลาด ช่างไฟฟ้า ส4

นายประกอบ ทับนิล พนักงานธุรการ ส.๔

นายอภิชาติ น้ำผึ้ง พนักงานพัสดุ ส.๔

นายธนบัตร วงศ์สุธี พนักงานธุรการ ส.๔

นายภควัฒน์ มูลดี อัตราจ้าง

นางสาวชนัญชิดา เสียงสง่า อัตราจ้าง

นางชัญญานุช สดสายญาติ อัตราจ้าง

**************************************************************************************************************************

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวลักษณา กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนภัสกร หนูบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายแอนดี สาแมง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง อัตราจ้างกลุ่มนโยบายและแผน

**************************************************************************************************************************

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวพรพิมล ธนศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**************************************************************************************************************************

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสมพร แซ่เบ๊ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร ภูมิขุนทด นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวดรัลพร ปราสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวจิราพร เกษสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาววิจิตตรา บุษบาล อัตราจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวปวีย์สุดา เหลืองเพิ่มสกุล อัตราจ้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

**************************************************************************************************************************

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชนิดาภา อินทรีย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางลักขณา ขวัญยืน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอธิชา วุฒิรังษี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวพัณณ์ชิตา ทุประนตนิธิศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพรสินี เทพาลุน พนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล

นายหาญพล แก้วกุล อัตราจ้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

**************************************************************************************************************************

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพิมพ์ชนก ศิริอ่อน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

**************************************************************************************************************************

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิชา คล้ายแจ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลรัตน์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

**************************************************************************************************************************

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางศุกรรญา ทรัพย์สิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางทัศนีย์ พันธุ์ซาว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวขวัญวิอร วรรณคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายอุกฤษฎ์ อ่วมเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาววิรยา วงนอก นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวกมลวรรณ สังข์สุวรรณ อัตราจ้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

**************************************************************************************************************************

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุนันท์ ขลุ่ยนาค ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นายวชิรวิชญ์ พิสิทธนนกุลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

**************************************************************************************************************************

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายภาณุ เลิศปัญญาชน นิติกรปฏิบัติการ