การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. ที่ว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง เพื่อให้การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และเพื่อให้ได้บุคคลี่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง จึงประกาศรับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลได้ทางเว็บไซต์ http://personnel.obec.go.th หัวข้อหนังสือ “หนังสือราชการ”