ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากร และส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์

ด้วย กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เงินตราและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในมรดกด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยผ่านวิวัฒนาการของเหรียญและเงินตราไทย ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาค และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ โดยสามารถแจ้งความประสงค์การเข้าเยี่ยมชมผ่านเว็บไซต์ http://emuseum.treasury.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าขอรัฐ กรมธนารักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 0818