6.28 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรื่อนฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งฯ