6.27 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรื่อนได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง