รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS ปี งปม.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS 

1. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-102564

2. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-112564

3. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2564 คลิก>> Rep-GFMIS-122564

4. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-012565

5. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-022565

6. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มีนาคม 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-032565

7. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน เมษายน 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-042565

8. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน พฤษภาคม 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-052565

9. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน มิถุนายน 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-062565

10. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กรกฎาคม 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-072565

11. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน สิงหาคม 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-082565

12. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2565 คลิก>> Rep-GFMIS-092565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565 คลิก>> สรุป