กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (วันที่ 22 – 26 มกราคม 2567)

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน งบประมาณ อบจ.สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
โครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. ครั้งนี้ กำหนดการพัฒนาเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา (Competency) ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระยะที่ ๒ การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Leaming) ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ สพฐ.กำหนด และระยะที่ ๓ การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
๒๓ มกราคม ๒๕๖๗
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยนางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายแอนดี สาแมง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ แก่บุคลากรในโรงเรียน และสำรวจความเสียหายอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อประกอบการขอรับงบประมาณและเพื่อการรื้อถอน ณ โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารบ้านพักครู และห้องเรียนเด็กเล็ก แก่โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร จากบริษัท Unique Plastic Industry Co., Ltd
๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารบ้านพักครู และห้องเรียนเด็กเล็ก จากบริษัท Unique Plastic Industry Co., Ltd ณ โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อย ผอ.โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางศุกรรญา ทรัพย์สิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง นางสาวขวัญศิริ กันแตง ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๗
๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ — นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้
๑. อนุมัติผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน ๑ ราย
๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๑๐ ราย
๓. อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๑๓ ราย
๔. อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๘ ตำแหน่ง
๕. อนุมัติกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการประเมิน เพื่อใช้สำหรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ)
๖. อนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ จำนวน ๓ อัตรา
วัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สปช. ๒๐๑/๒๖) ณ โรงเรียนคลองกันยา
๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนคลองกันยา เพื่อวัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการนี้ จากการที่ได้วัดพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร ปรากฎว่าพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างอาคาร สปช. ๒๐๑/๒๖ นายวรรณ์ชัย นนทะคำจันทร์ ผอ.โรงเรียนคลองกันยา และคณะครู ให้การต้อนรับ
วัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สปช. ๑๐๕/๒๙) ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เพื่อวัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการนี้ จากการที่ได้วัดพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร ปรากฎว่าพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างอาคาร สปช. ๑๐๕/๒๙ นายยุทธพล ทับลา ผอ.โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) และคณะครู ให้การต้อนรับ
เปิดสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดยมีนายอิทธิเดช สิทธิจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดบางโฉลงใน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
การประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
เปิดสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ​ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดยมีนางนิภาพร ม่วงกูล ผอ.โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย นางพัชราภรณ์ จันทรมณี รองผอ.โรงเรียนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
การประชุมชี้แจงประโยชน์และสิทธิ และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูบรรจุใหม่
๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงประโยชน์และสิทธิ และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จำนวน ๗๖ ราย โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสิทธิสวัสดิการของข้าราชการครู พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
เปิดสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนรวม) ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางศศิชา คล้ายแจ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดยมีนายนิวัตรชัย วรรณชาลี ผอ.โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ