เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเอกชัย

๑๔ กันยายน ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาถอดบทเรียนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดสืบไป
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก