ขอเชิญชวนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖