ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญชวนให้นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗ รายละเอียดตามไฟล์ pdf ที่แนบมาด้วย โดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการหนังสือวันเด็กแห่งชาติ อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๓ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ childrenday2567@gmail.com ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖