ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนการบินญี่ปุ่น (JAA)

ด้วยโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ในการมอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร ๓ ปี สายสามัญ ให้กับนักเรียนต่างชาติรวมทั้งนักเรียนไทย โดยได้ดำเนินการไปแล้ว ๑ รุ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๗ จะดำเนินการรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาในเดือนสิงหาคม – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปยังสำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น กรุงเทพ (บ.ยูเมะเทะระสุ) จำกัด เลขที่ ๕๕ อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น ๖ ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท ๓๙ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ วงเล็บมุมซอง (ทุนการศึกษาญี่ปุ่น) ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๔๒๕๑ ๑๘๑๙