ขอเชิญชวนร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖